THURSDAy Nov. 3rdFRIDAY NOV. 4thSATURDAY nov. 5thSUNDAY nov. 6th